Company: Shapiro AG
Address: Hafnarstraeti 86
Phone: 472 3883
Type of Card: Visa